• zán zan
  • 9
  • KTHG

相关解释

[ zán ]

1.我:~不懂他的话。

2.总称己方(我或我们)和对方(你或你们):~们。~俩。~一起去看戏。

[ zá ]

〔~家〕我,自称之辞。

[ zǎ ]

方言,“早、晚”二字的合音:这~。多~。

[ zan ]

用在“这咱、那咱、多咱”里,是“早晚”的合音。

常见组词

咱们,多咱,咱人,咱各,淹咱,那咱,不咱,咱个,这咱,咱家,我咱,俺咱,咱每,咱彼各

热搜字