• 3
  • NNNN

相关解释

1.停止:争论不~。

2.副词。已经:早~知道。

3.文言副词。太:不为~甚。吾得仲父~难矣。

4.后来;不多时:其母…见长蛇数丈入榻下,~忽不见。

5.古又同“以”。

常见组词

已经,已往,已然,而已,久已,无已,已而,不已,业已,早已,自已,已已,也已,然已

热搜字